Underhåll och reparationer

I en bostadsrättsförening gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar och andra därmed sammanhörande anordningar för vatten, avlopp,värme, elektricitet, ventilation mm, som föreningen försett lägenheten med. I den mån ledningarna eller anordningarna i lägenheten behöver målas ansvarar bostadsrättshavaren för det. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats förråd och dylikt. Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit. I den mån det beställs underhålls- eller reparationsarbeten via föreningen, som faller inom lägenhetsinnehavarens ansvarsområde, kommer detta att debiteras bostadsrättshavaren.

Till lägenhet räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt som kan ingå i upplåtelseavtalet.

Bostadsrättshavaren är skyldig att ge föreningen tillträde till lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

I Er boendepärm finns en broschyr under flik 6 som heter ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”. Där finns exempel på arbeten i olika byggdelar och vems ansvar det är (bostadsrättshavarens eller bostadsrättsföreningens ansvar). Sedan är §36 i stadgarna bra att fördjupa sig i.