Styrelsen

Vid föreningsstämman den 19 maj 2021 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Gun Selldén, ordförande
Sören Andersson, vice ordförande
Mikael Wallgren, informations- och IT ansvarig
Mats Höglund, ekonomiansvarig
Henrik Edelstam, avtalsansvarig/GDPR
Louise Englund, ledamot 
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Vi roterar rollen som sekreterare mellan samtliga styrelseledamöter. Beslutas vid varje möte. 

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Patrik Hedin, suppleant

Valberedning
Helena Lundin
Sara Sanchez
Jan Malmqvist
Kenneth Andersson, sammankallande

Preliminära datum för styrelsemöten 2021
Styrelsens ordinarie styrelsemöten sker var 3:e tisdag i månaden kl 18.30.