Styrelsen

Vid föreningsstämman den 24 maj 2022 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Gun Selldén, ordförande
Sören Andersson, vice ordförande
Mikael Wallgren, informations- och IT ansvarig
Mats Höglund, ekonomiansvarig
Henrik Edelstam, avtalsansvarig/GDPR
Louise Englund, ledamot
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Anette Reibo, suppleant

Valberedning
Helena Lundin
Sara Sanchez
Tord Jansson
Kenneth Andersson, sammankallande

Preliminära datum för styrelsemöten 2022
Styrelsens ordinarie styrelsemöten sker var 3:e tisdag i månaden kl 18.30.