Andrahandsuthyrning

Att upplåta bostadsrätten i andra hand

Vad är en andrahandsupplåtelse? 
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd? 
Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan görs på särskild blankett, se nedan. Blanketten skall skrivas under och skickas med post till HSB Stockholm, Kund- och medlemsservice, 112 84 Stockholm. Du ska bl.a. ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten. Hyresavtal skall bifogas. Ang. blankett, se nedan.

I hur god tid måste tillstånd sökas?
För att styrelsen skall kunna fatta beslut måste ansökan om andrahandsupplåtelse vara styrelsen tillhanda i god tid. Handläggningstiden hos HSB är ca 4 veckor.

Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan? 
Från HSB kommer du att få ett skriftligt besked.

Kan jag överklaga styrelsens beslut? 
Om styrelsen avslår ansökan kan du ansöka om andrahandsupplåtelse hos hyresnämnden.

Vilka skäl är beaktansvärda? 
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, t ex arbete eller studier på annan ort, prova på samboförhållande. Det krävs att du är i en situation där du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Brf Colosseum tillåter inte juridiska personer som andrahandshyresgäster.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

Varför så restriktiva regler?
Bakgrunden till att Brf Colosseum vill begränsa andrahandsuthyrningen är en vilja att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Fyll i denna blankett, skriv under och skicka den med vanlig post till

HSB Stockholm
Kund och medlemsservice
112 84 Stockholm

Alt. skanna den ifyllda och undertecknade blanketten (inkl. hyresavtal) och ladda upp den via HSB:s kontaktformulär, se https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/

Observera:

  • Att ansökan behöver innehålla föreslagen andrahandshyresgäst, skäl för uthyrningen, uthyrningstid och underskrift från samtliga innehavare samt att hyresavtal mellan bostadsrättshavare och hyresgäst ska bifogas
  • Att ansökan godkänns max ett år i taget  
  • Vid ny hyresgäst ska detta meddelas HSB antingen via telefon eller e-post
  • Vid tidigare återflytt så ska detta meddelas HSB antingen via telefon eller e-post
  • Om bostadsrättshavaren vill hyra ut bilplats/garage/förråd till andrahandshyresgästen behöver detta anges i blanketten samt godkännas av styrelsen
  • Att handläggningstiden hos HSB är upp till 4 veckor

E-postadress till HSB Stockholm, Kund- och medlemsservice:
service.stockholm@hsb.se