Underhåll och reparationer

I en bostadsrättsförening gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar och andra därmed sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet, ventilation mm som föreningen försett lägenheten med. I den mån ledningarna eller anordningarna i lägenheten behöver målas ansvarar bostadsrättshavaren för det. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt. Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit. I den mån det beställs underhålls- eller reparationsarbeten via föreningen, som faller inom lägenhetsinnehavarens ansvarsområde, kommer detta att debiteras bostadsrättshavaren.

Till lägenhet räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt som kan ingå i upplåtelseavtalet.

Bostadsrättshavaren är skyldig att ge föreningen tillträde till lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

I Er boendepärm finns en broschyr under flik 6 som heter ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”. Där finns exempel på arbeten i olika byggdelar och vems ansvar det är (bostadsrättshavarens eller bostadsrättsföreningens ansvar). Sedan är §36 i stadgarna bra att fördjupa sig i.

Tips till dig som har altan: Som nämns ovan är det bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att underhålla både altanen och spaljén. Se till att den är hel och ren samt ge den en strykning av olja med jämna mellanrum (ett par år emellan) så håller den längre. 

Sommaren 2021 genomfördes renovering av flertalet altaner på föreningens bekostnad, något som normalt inte sker. Det köptes även in altanbehandling och rengöringsmedel för de som ville bättra på sina egna altaner. Kontakta styrelsen för att få produkterna. Räcker så länge det finns kvar så först till kvarn!